مدال های آماده چاپ بدون نیاز به کوتینگ و مدال های برنجی برجسته